دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 475
Homepage URL http://ijiepr.iust.ac.ir
Contact name: International Journal of Industrial Engineering & Production Research
Contact Email ijie@iust.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=17
http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=18
http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=32

List of articles http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=9
http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=37
http://ijiepr.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=64

Abstract examples (Persian) http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-845-fa.html
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-904-fa.html
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-927-fa.html

Article examples (Persian) http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-845-fa.pdf
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-904-fa.pdf
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-927-fa.pdf

Abstract examples (English) http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-845-en.html
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-904-en.html
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-927-en.html

Article examples (English) http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-845-en.pdf
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-904-en.pdf
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-927-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2021 All Rights Reserved | International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Designed & Developed by : Yektaweb